icono esquina

ASSOCIACIÓ REHABIMED

Gregorio Marañon, 50

08028 Barcelona

asociacion.rehabimed@gmail.com

NIF G65182321

Inscrita en la secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

 

Per a qualsevol consulta o petició sobre dades de caràcter personal i/o d’empresa, es pot dirigir al següent correu electrònic: info@rehabimed.net